สมาชิกสหพันธ์แรงงานอาหารระหว่างประเทศ (IUF) ภาคพื้นเอเชียแปซิฟิกมีสิทธิออกเสียงลงมติในที่ประชุมระดับภูมิภาคทุก ๆ 5 ปี ตามมาตรา 5 (7) ของธรรมนูญไอยูเอฟภาคพื้นเอเชียแปซิฟิก [2016] การประชุมระดับภูมิภาคเป็นการตัดสินใจระดับสูงสุดขององค์กรระดับภูมิภาค ซึ่งการประชุมระดับภูมิภาคจะมีการลงมติ ทบทวน และยอมรับรายงานต่างๆ รวมทั้งรายงานการเงิน การแก้ไขกฎระเบียบข้อบังคับ การเลือกตั้งประธานคณะกรรมการ และเลขานุการระดับภูมิภาค  ทั้งหมดนี้ดำเนินการตามขั้นตอนและกฎระเบียบในธรรมนูญของไอยูเอฟเอเชียแปซิฟิกและสอดคล้องกับข้อบังคับของ IUF [2017]

การประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 13 ที่ผ่านมาจัดขึ้นที่กรุงมะนิลาเมื่อเดือนตุลาคม 2559 และการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 ได้กำหนดให้จัดขึ้นในเดือนตุลาคม 2564 อย่างไรก็ตาม เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่รุนแรง ที่ประชุมคณะกรรมการระดับภูมิภาคครั้งที่ 50 ได้ลงมติลำดับที่ 5 เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2563 ให้เลื่อนการประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 ออกไปเป็นเดือนตุลาคม 2565  ข้อจำกัดของการเดินทางส่งผลกระทบต่อความสามารถของสมาชิกสหภาพแรงงานจำนวนมากที่จะส่งผู้แทนเข้าร่วมการประชุมระดับภูมิภาค และเป็นที่เข้าใจกันว่า ความพยายามใดๆ ที่จะจัดการประชุมระดับภูมิภาคตามแผนเดิมนั้นเสี่ยงต่อการตัดสิทธิ์ความเป็นสมาชิกของเรา ทางองค์กรจึงตัดสินใจทันทีเพื่อรักษาสิทธิประโยชน์ของสมาชิกของเราและความเป็นเอกภาพขององค์กรระดับภูมิภาค  ทั้งนี้ สมาชิกสหภาพแรงงานทั้งหมดได้รับแจ้งอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงนี้ทางอีเมล์ เมื่อวันที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2564 และสมาชิกได้ตอบรับยืนยันสนับสนุนมติลำดับที่ 5 เป็นที่เรียบร้อย

จากการประเมินการแพร่ระบาดของ COVID-19 ในปัจจุบันกับการจัดการฉีดวัคซีนที่ล่าช้าและไม่ทั่วถึง เรามองว่า การจัดประชุมระดับภูมิภาคที่ทุกคนได้พบปะเจอหน้ากันในเดือนตุลาคม 2564 นั้นไม่สามารถเกิดขึ้นได้ ดังนั้น การประชุมระดับภูมิภาคครั้งที่ 14 จะเป็นการประชุมแบบผสม คือ มีทั้งที่ผู้เข้าร่วมเดินทางเข้าประชุมจริงผสมกับผู้เข้าร่วมแบบออนไลน์  ผู้ที่ไม่สามารถเดินทางได้จะเข้าร่วมจากประเทศต้นสังกัดตนเอง เพื่อให้สหภาพแรงงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจและออกคะแนนเสียงเพื่อลงมติรับรอง  ทั้งนี้จะมีการจัดการประชุมปรึกษาหารือในระดับชาติและระดับอนุภูมิภาคต่อไป โดยสมาชิกจะร่วมกำหนดวันประชุมเหล่านี้

กำหนดการและเอกสารประกอบในเว็บไซต์ส่วนนี้จะทำการแปลในภาษาต่างๆ ให้แก่สมาชิกในหน้าเวบ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกำหนดการและขั้นตอนการปรึกษาหารือ โปรดติดต่อกองเลขาฯไอยูเอฟเอเชียแปซิฟิก โดยส่งอีเมล์มายัง 14regcon@iufap.org หรือกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้